ครหลวงการแทพย์ ปรับเปลี่ยนเวลา ตั้งแต่ 03 ตุลาคม 2564 เป็น 15.00- 21.00 น.

นครหลวงการแพทย์ ปรับเปลี่ยนเวลา ตั้งแต่ 03 ตุลาคม 2564 เป็น 15.00- 21.00 น.

ข่าวสาร

นครหลวงการแทพย์ ปรับเปลี่ยนเวลา ตั้งแต่ 03 ตุลาคม 2564 เป็น 15.00- 21.00 น. ตามมาตราการคลายล็อคดาวน์ เพื่อความสะดวกในการรักษาผมร่วง ผมบาง ศรีษะล้านของคนไข้ #นครหลวงการแพทย์

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) ซึ่งเป็นรายละเอียดของมาตรการคลายล็อกดาวน์ และประกาศเคอร์ฟิวที่จะเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้

การปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน(เคอร์ฟิว)

สําหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(พื้นที่สีแดงเข้ม)
ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00น. ของวันรุ่งขึ้น
ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

คลินิกเวชกรรม ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะ คล้ายกัน

เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 21.00 น.
เว้นแต่กิจการหรือกิจกรรมบางประเภทดังต่อไปนี้ที่ยังคงกําหนดเงื่อนไขควบคุมการให้บริการ หรือ ให้ปิดการดําเนินการไว้ก่อน
โรงเรียนและสถาบันกวดวิชา สามารถเปิดดําเนินการได้ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาตการใช้สถานที่ เพื่อความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
โรงภาพยนตร์ สามารถเปิดดําเนินการได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด

คลินิกเวชกรรม  เสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านทําเล็บ ร้านสัก สามารถ เปิดดําเนินการและให้บริการได้ผ่านการนัดหมายและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด สําหรับ ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมให้เปิดดําเนินการผ่านการนัดหมายและจํากัดเวลาการให้บริการ ไม่เกินรายละ 2 ชั่วโมงตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย สามารถ เปิดดําเนินการได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
สระว่ายน้ํา สถานที่ออกกําลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้เปิดดําเนินการได้โดยปฏิบัติ ตามเงื่อนไขที่กําหนด
สวนสนุก สวนน้ำตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุม ยังคงให้ปิดการดําเนินการในช่วงเวลานี้ไว้ก่อน